0816008585

Cá sốc nổi lưng, viêm tấy đỏ , mục vây, chữa bằng MRBIO, không dùng thuốc