0816008585

Bảo quản các chủng vi sinh vật, để sản xuất các sản phẩm của MRBIO